Eötvös Loránd Tudományegyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Távol-Keleti Intézet, Japán Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1088 , Múzeum körút 6-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • előadások és szemináriumok vezetése BA és MA szakos hallgatók részére az alábbi témákban: Modern Japán történelme; japán irodalom; Japán társadalom és kultúra; szakszövegolvasás. Szemináriumok vezetése forráskezelés, japán történelem és irodalom témakörben. • oktatás a Japanológia Doktori Programon • szakdolgozatok és disszertációk témavezetése és bírálata • részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatásokban • részvétel a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szervezésében • aktív közreműködés a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében • aktív közreműködés a képzésfejlesztésben, oktatási anyagok (jegyzet, tankönyv, digitális tananyag) elkészítésében • önálló kutatások folytatása és rendszeres publikációs tevékenység • közreműködés a tanszék tehetséggondozási tevékenységében • közreműködés és részvétel a tanszék tudományos ismeretterjesztő programjain, ezek megtervezése és szervezése • a japán mesterszak ismertségének és elismertségének növelése a hallgatók körében

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:

 • Egyetem, PhD, habilitáció,
 • japán felsőfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • öt évet meghaladó oktatási gyakorlat ELTE Japán Tanszéken
 • magyar és idegen nyelvű publikációk
 • rendszeres magyar és külföldi konferencia részvétel
 • hosszabb külföldi tanulmányutak
 • bejáratott nemzetközi kapcsolatrendszer
 • gyakorlott szintű internetes alkalmazások ismerete
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • plusz egy idegen nyelv ismerete, C típusú szakmai szinten
 • külföldi egyetemi végzettség
 • magyar és külföldi levéltári, könyvészeti kutatás
 • szerkesztői, korrektori, fordítói munka
 • konferenciaszervezés

Elvárt kompetenciák:

 • alkalmazkodó,
 • elemző,
 • elhivatott,
 • komplex látásmód jellemzi,
 • logikus gondolkodás,
 • toleráns,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • publikációs lista
 • oklevelek másolata
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Dékáni Hivatal, Múzeum körút 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/4223/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. • Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BTK/4223/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

 • Elektronikus úton Távol-Keleti Intézet, Japán Tanszék részére a dekan@btk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 22. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2018. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 30. A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Previous PostNext Post